Katalog informacij javnega značaja

Katalog informacij javnega značaja, Zdravstveni dom Litija
Odgovorna oseba za sprejem prvega kataloga: Pavel Pajntar, dr. med.
Datum objave: 24.5.2006
Datum zadnje spremembe: 21.1.2013
Katalog na vpogled: Tajništvo Zdravstvenega doma Litija
Katalog v e-obliki: katalog.pdf

 

1. Osnovni podatki o katalogu

Naziv organa
Naziv organa: Zdravstveni dom Litija
Skrajšano ime: ZD Litija
Sedež: Partizanska pot 8a, 1270 Litija

Kontakt
Telefon: 01-8900 -400
Fax: 01-8900-423
E-pošta: zd.litija@siol.net

Ustanovitelj:
• Občina Litija, Jerebova ul. 14, 1270 Litija
• Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova ul. 2, 1275 Šmartno pri Litiji

Direktorica:
Jožefa Kežar, dr.med., spec. gin. in porod
Telefon: 01-8900-401
E-pošta: jozica.kezar@zd-litija.si, zd.litija@siol.net

Pomočnica direktorice za Zdravstveno nego:
Jožica Petrič, d.m.s.
Telefon: 01-8900-403
E-pošta: jozica.petric@zd-litija.si

Štev. reg. vložka sodišča
1/13075/00, Temeljno sodišče Ljubljana, Enota Ljubljana

Organizacijska oblika:
Javni zdravstveni zavod
Ustanovitev: http://www.zd-litija.si/doc/odlok.pdf
Statut: http://www.zd-litija.si/doc/statut.pdf

Sektorska pripadnost:
(SKIS) 13133

Glavna dejavnost:
86.210 – splošna zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost

( šifra in opis ):
zdravstvena dejavnost

Registrska številka:
5023033672

Matična številka:
5056845 000

ID številka za DDV:
SI16823192
Št. transakcijskega računa:
SI56 0110 0600 0070 057

Podatki o objavi:
• prva objava: 24.5.2006
• datum zadnje spremembe: 21.1.2013

Katalog je dostopen:
Na spletnem naslovu: http://www.zd-litija.si/katalog-informacij

Druge oblike kataloga
oblika: tiskana, dostopna v tajništvu od 8:00 do 14:00


2. Splošni podatki o zavodu in informacijah javnega značaja

2.1 Organigram in podatki o organizaciji zavoda

Organigram (.xls)

ORGANIZACIJSKA ENOTA:
ZDRAVSTVENI DOM LITIJA

STROKOVNO ZDRAVSTVENI SEKTOR:
(osnovna zdravstvena dejavnost, zobozdravstvena dejavnost, specialistična dejvnost)

OSNOVNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST:
• SLUŽBA ZDRAVSTVENEGA VARSTVA SPLOŠNE MEDICINE
• SLUŽBA ZA URGENTNO MEDICINO
• SLUŽBA ZDRAVSTVENEGA VARSTVA OTROK IN MLADINE
• SLUŽBA ZDRAVSTVENEGA VARSTVA ŽENSK
• SLUŽBA ZDRAVSTVENEGA VARSTVA NA DOMU
• REŠEVALNA SLUŽBA

ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST:
• ZOBOZDRAVSTVENA SLUŽBA

SPECIALISTIČNA DEJAVNOST:
• RTG + UZ diagnostika
• specialistična ambulanta okulistika

ORGANIZACIJSKA ENOTA:
• SOCIALNI ZAVOD DOM TISJE

GOSPODARSKO-UPRAVNI IN RAČUNOVODSKI SEKTOR
(upravna, nabavna, vzdrževalna in finančno-računovodska dejav.)
• UPRAVNA SLUŽBA
• RAČUNOVODSTVO
• EKONOMAT
• TEHNIČNA SLUŽBA

2.2.1 Opis delovnega področja

Področje dela zavoda je opredeljeno v Odloku o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Litija, ki je bil sprejet s strani občine Litija dne 27.06.1991 in v Odloku o spremembi odloka o ustanovitvi javnega zavoda zdravstveni dom Litija,dne 23.11.1995, v Odloku o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Litija s strani Občine Litija dne 08.03.2007 in Občine Šmartno pri Litiji z dne 22.02.2007

Zavod opravlja osnovno zdravstveno dejavnost na primarni ravni, v skladu s 7. Členom Zakona o zdravstveni dejavnosti, zlasti pa:

 • preventivno zdravstveno varstvo vseh kategorij oz. skupin prebivalcev,
 • nujno medicinsko pomoč,
 • splošno medicino,
 • zdravstveno varstvo žensk, otrok in mladine,
 • patronažno varstvo ter laboratorijsko in drugo diagnostiko,
 • izvaja in zagotavlja družinsko medicino,
 • preventivno in kurativno zobozdravstvo vseh skupin prebivalcev,
 • medicino dela,
 • fizioterapijo in rehabilitacijo,
 • reševalno službo,
 • zdravstveno vzgojno delo,
 • opravljanje nadstandardnih in drugih samoplačniških storitev na trgu,
 • specialistično ambulantno dejavnost za področje dela, ki niso vezana na bolnišnično zdravljenje.

Zavod izvaja primarno zdravstveno varstvo za vse prebivalce občine Litija in občine Šmartno pri Litiji v skladu s pravili obveznega zdravstvenega zavarovanja.

Zavod je organiziran enovito in opravlja delo v:

 • matičnem zdravstvenem domu v Litiji, Partizanska pot 8a

Delo zavoda je organizirano v naslednjih službah:

 • služba splošne oz. družinske medicine, ki obsega ambulante splošne oz. družinske medicine, antikoagulantno ambulanto, ambulanto v domu za starejše občane, ambulanto nujne medicinske pomoči, dežurno službo ter reševalno službo,
 • služba zdravstvenega varstva žena, kamor spada dispanzer za varstvo žensk (preventiva in kurativa),
 • služba zdravstvenega varstva otrok in mladine, kamor spadajo dispanzer za varstvo šolskih otrok (preventiva in kurativa) in dispanzer za varstvo predšolskih otrok (preventiva in kurativa),
 • služba zdravstvenega varstva na domu, kamor spada patronažno-babiško varstvo in nega na domu,
 • zobozdravstvena služba, ki obsega zobozdravstvo za odrasle (zdravljenje in protetika),
 • zobozdravstvo za mladino, ortodontijo, zobozdravstveno vzgojo in RTG slikanje zob,
 • specialistične službe, kamor spada radiologija, UZ in okulistika,
 • fizioterapija,
 • diagnostični laboratorij,
 • zdravstvena vzgoja,
 • tehnično vzdrževalna službe, kamor spada nabavna in vzdrževalna služba,
 • uprava zavoda, ki obsega upravno službo in računovodstvo.


2.2.2 Seznam notranjih organizacijskih enot

Enota Služba zdravstvenega varstva splošne medicine
Vodja: Milojka Juteršek, dr.med., spec. spl. medicine
Telefon: (01) 89 00 412 [centrala - (01) 8900 400]


Enota: Služba zdravstvenega varstva otrok in mladine
Vodja: asis. Barbara Jemec Zalar, dr.med., spec. druž. med.
Telefon: (01) 8900 413 [centrala - (01) 8900 400 ]


Enota Služba za nujno medicinsko pomoč
Vodja: Klemen Lipovšek, dr. med., spec. druž. med.
Telefon: (01) 8900 404 [centrala - (01) 8900 400 ]


Enota Služba zdravstvenega varstva žensk
Vodja: Jožefa Kežar, dr.med., spec. ginekolog
Telefon: (01) 89 00 410 [centrala - (01) 8900 400 ]


Enota Služba zdravstvenega varstva na domu
Vodja: Aleksandra Ostrež, DMS
Telefon: (01) 89 00 419 [centrala - (01) 8900 400 ]


Enota Reševalna služba
Vodja: Silvo Lambergar
Telefon: (01) 89 00476 [centrala - (01) 8900 400 ]


Enota Zobozdravstvena služba
Vodja: Vasilije Stoilovski, dr. dent. mediicne
Telefon: (01) 89 00 415 [centrala - (01) 8900 400 ]


Ostale kontaktne podatke in informacije o delu ambulant pridobite na: http://www.zd-litija.si/oddelki


2.2. Kontaktni podatki oseb, pristojnih za posredovanje informacij javnega značaja

Direktor Jožefa Kežar, dr.med., spec. gin. in porodn.
Telefon: (01) 89 00 401
E-pošta: jozica.kezar@zd-litija.si, zd.litija@siol.net

 

2.3 Podatki o pomembnejših dogodkih, odločitvah in novostih v zavodu

Informacije o dogodkih so dostopne na spletni strani zdravstvenega doma.3. Seznam predlogov predpisov

 

4. Povezava na portal lokalnih skupnosti

Občina Litija – http://www.litija.si
Občina Šmartno pri Litiji - http://www.smartno-litija.si

Predlogi državnih predpisov:
Predlogi predpisov na spletnih straneh Državnega zbora RS:

Povezava na portal EU:
Predlog predpisov na portalu EU: http://eur-lex.europa.eu/sl/index.htm

5. Seznam strateških in programskih dokumentov

Poročilo o poslovanju za leto:

 • 2017 (PDF dokument)
 • 2018 (PDF dokument)
 • 2019 (PDF dokument)
 • 2020 (PDF dokument)
 • 2021 (PDF dokument)

Finančni načrt:

 • 2017 (PDF dokument)
 • 2018 (PDF dokument)
 • 2019 (PDF dokument)
 • 2020 (PDF dokument)
 • 2021 (PDF dokument)
 • 2022 (PDF dokument)

Odlok o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda

Statut zavoda

Drugi pomembni dokumenti:

 • Pogodba o izvajanju zdravstvenih storitev - sklenjena z zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije
 • Sistemizacija delovnih mest ZD Litija
 • Izjava o varnosti pri delu ZD Litija


Odlok o ustanovitvi zavoda (MS Word dokument)

Statut zavoda (PDF dokument)

Sprememba statuta, 20.3.2015 (PDF dokument)

 

6. Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oz. posameznih dokumentov

Ordinacijski čas zdravnikov: http://www.zd-litija.si/doc/ZD_LITIJA_UrnCD.xlsx
Čakalne dobe: http://www.zd-litija.si/cakalne-dobe


7. Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

Zavod ne vodi nobenih upravnih, sodnih ali drugih zakonodajnih postopkov.

Druge uradne ali javne storitve, ki jih vodi zavod:

 • Postopek o odločanju o zahtevi za dostop do informacij javnega značaja.
 • Vsi postopki na podlagi Zakona o varstvu osebnih podatkov ( ZVOP-1).
 • Odločanje o pritožbi posameznikov po Zakonu o pacientovih pravicah (ZPacP).

Pritožbene postopke pri uveljavljanju pravic zavarovancev do zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanje vodi direktor Zdravstvenega doma Litija v skladu s statutom in drugimi pravili. Knjiga pritožb in pohval se nahaja pri telefonistu – informacije.

 

8. Seznam javnih evidenc, s katerimi upravlja zavod

Zavod vodi katalog zbirk osebnih podatkov, ki je objavljen na spletnih straneh Informacijskega pooblaščenca.

https://www.ip-rs.si/?id=159

9. Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

Ime zbirke: Zdravstveni informacijski sistem

Namen zbirke: administrativno spremljanje zdravljenja pacientov, zaračunavanje opravljenih storitev, evidentiranje podatkov o zdravstveni negi ter zagotavljanje podatkov za zunanje institucije.

Podatki v zbirki se pridobivanja na podlagi pisnih zahtevek skladno z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov ali preko računalniškega medija iz drugih zbirk podatkov. Dostop do zbirke imajo zaposleni na podlagi dodeljenega uporabniškega imena in gesla z avtorizacijo.

Ime zbirke: Poslovni informacijski sistem

Namen zbirke je spremljanje materialnega in finančno-računovodskega poslovanje zdravstvenega doma, evidence osnovnih sredstev in upravljanje s kadri in dokumenti.

Podatki v zbirki se pridobivanja na podlagi pisnih zahtevek skladno z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov ali preko računalniškega medija iz drugih zbirk podatkov. Dostop do zbirke imajo zaposleni na podlagi dodeljenega uporabniškega imena in gesla z avtorizacijo.

Ime zbirke: Laboratorijski informacijski sistem

Namen zbirke: avtorizacija, nadzor, vodenje ter spremljanje laboratorijskih preiskav.

Podatki v zbirki se pridobivanja na podlagi pisnih zahtevek skladno z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov ali preko računalniškega medija iz drugih zbirk podatkov. Dostop do zbirke imajo zaposleni na podlagi dodeljenega uporabniškega imena in gesla z avtorizacijo.

 

10. Postopek za dostop do informacij javnega značaja

Informacija javnega značaja je informacija, ki izvira iz delovnega področja organa, nahaja pa se v obliki dokumenta, zadeve, registra, evidence ali dokumenratnega gradiva.

Dostop do drugih informacij javnega značaja je mogoč na način in po postopku, ki je določen v naslednjih predpisih:

 • Zakon o dostopu do informacij javnega značaja – Uradni list RS, št. 51/06 – UPB2 skupaj z vsemi spremembami in dopolnitvami
 • Uredba o posredovanju informacij javnega značaja – Uradni list RS, št. 115/03,76/05 )
 • Uredba o višini stroškov posredovanja informacij javnega značaja – Uradni list RS, št. 40/04,76/2005 )

Organ lahko zavrne dostop do zahtevane informacije, če gre za izjemo, ki jo opredeljuje 6. Člen Zakona o dostopu do informacij javnega značaja ( Uradni list RS, št. 24/03 ). V primeru za zavrnitve zahteve ima prosilec možnost pritožbe. O pritožbi odloča informacijski pooblaščenec ( Uradni list RS, št. 113/05, 76/05 ).

Informacije javnega značaja so prosto dostopne pravnim ali fizičnim osebam. Dostop do informacij javnega značaja ZD Litija je mogoče na naslednje načine:

1. Dostop prek spletne strani:

Dostop do informacij javnega značaja je omogočen na spletni strani zavoda:http://www.zd-litija.si/. Uporabniki lahko do portala dostopajo z običajnimi brskalniki, na portalu se nahajajo v običajnih oblikah zapisa.

2. Dostop na podlagi posebne zahteve:

Informacije, ki niso neposredno dostopne, vam bomo posredovali na vašo zahtevo, ki jo lahko vložite osebno v prostorih zavoda, po pošti ali po elektronski pošti. Na podlagi vaše zahteve je zavod dolžan posredovati informacijo, če jo dejansko poseduje. Dostop do informacije lahko zavrne samo, če obstoji kateri izmed razlogov iz 6.čl. Zakona o dostopu do informacij javnega značaja. V tem primeru lahko zavod pod določenimi pogoji prosilcu omogoči le delni dostop.

Ob pozitivno rešeni zahtevi vam bomo omogočili seznanitev z vsebino zahtevane informacije tako, da vam jo bomo dali na vpogled ali pa vam zagotovili prepis, fotokopijo ali elektronski zapis.

- Ustno zahtevo lahko vložite:

 • osebno na zavodu, Partizanska pot 8a, vsak delovnik med 8. In 14.uro. Ustna zahteva je brezplačna in takse prosta, vendar je pravno varstvo v primeru zavrnitve zahteve za dostop do informacije javnega značaja možno samo na podlagi pisne zahteve.
 • po telefonu na številko (01) 89 00 402. Če boste zahtevo podali telefonsko,morate izrecno povedati, da gre za zahtevo za dostop do informacij javnega značaja. Tudi v tem primeru je zahteva brezplačna in takse prosta, vendar je pravno varstvo v primeru zavrnitve zahteve za dostop do informacije javnega značaja možno samo na podlagi pisne zahteve

- Pisno zahtevo lahko vložite:

 • Na zapisnik, ki ga na vašo zahtevo sestavi odgovorna oseba na sedežu zavoda, Partizanska pot 8a, 1270 Litija, vsak delovnik med 8. in 14. uro
 • po pošti na naslov Zdravstveni dom Litija, Partizanska pot 8a, 1270 Litija. Zahteva mora vsebovati podatke o vlagatelju oz. podatke o zastopniku ali pooblaščencu ter originalno pooblastilo. Prosilec mora navesti katero informacijo želi pridobiti in na kakšen način se želi z njo seznaniti (vpogled, kopija, prepis ali elektronski zapis).
 • Po elektronski pošti, ki jo pošljete na elektronski naslov: zd.litija@siol.net. Če vaše elektronsko sporočilo ni varno elektronsko podpisano ali če v njem izrecno ne navedete, da želite, da se zahteva obravnava kot pisna zahteva, bo zavod obravnaval vašo zahtevo kot ustno zahtevo. To pomeni, da je vaša zahteva takse prosta, vendar pa v primeru zavrnitve ni mogoča pritožba.

Pravno varstvo je mogoče samo na podlagi pisne zahteve. Ob vložitvi pisne zahteve je potrebno plačati upravno takso. Zavod mora o zahtevi odločati praviloma v roku 20 dni. Če to ni možno, lahko s posebnim sklepom rok za odločanje podaljša za največ 30 dni. Če je zahteva nepopolna in je zavod ne more obravnavati, vlagatelja pozove, da jo dopolni. V primeru pisne zahteve ima vlagatelj pravico do pritožbe, o kateri odloča pooblaščenec za dostop do informacij javnega značaja. Če vlagatelj zahteve smatra, da mu je bila posredovana druga informacija in ne tista, ki jo je zahteval, je zavod dolžan o ponovni zahtevi odločiti v roku 3 dni. Zavod pri posredovanju informacij javnega značaja postopa skladno s 6.čl. Zakona o dostopu do informacij javnega značaja. V primerih po zakonu lahko zavod pod določenimi pogoji prosilcu omogoči delni dostop.

V primeru zavrnitve vaše zahteve imate pravico do pritožbe zoper odločbo, s katero je bila vaša zahteva zavrnjena, ter zoper sklep, s katerim je bila zahteva zavržena. O pritožbi odloča pooblaščenec za dostop do informacij javnega značaja. V primeru nezadovoljstva z odločitvijo pooblaščenca pa je mogoče sprožiti še postopek pred Upravnim sodiščem.

3. Delni dostop s posebnimi potrebami:

Potrudili se bomo po najboljših močeh, da bomo zagotovili informacije na način, ki bo primeren tudi za judi s posebnimi potrebami.

 

11. Seznam najpogosteje zahtevane informacije javnega značaja

Najpogosteje zahtevane informacije javnega značaja so:

 • seznam zdravnikov, ki jih zavarovanci lahko izberejo v skladu s pravili obveznega zdravstvenega zavarovanja,
 • ordinacijski čas izvajalcev zdravstvenih storitev,
 • čakalne dobe.


12. Stroškovnik

Stroškovnik posredovanja informacij javnega značaja (.pdf)

Za posredovanje informacij javnega značaja v katerikoli izbrani obliki se zaračunajo zgolj materialni stroški posredovanja v skladu z Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 76/05,119/07).

Za ponovno uporabo informacij javnega značaja se zaračunajo stroški, skladno z določili 34. a. člena in 35. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ-UPB2; Uradni list RS, št.51/06) oziroma na podlagi Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 76/05,119/09).


13. Javni razpisi

Trenutno ni v teku nobeno javno naročilo.

Pretekli javni razpisi:

 • javni razpis - medicinsko potrošni materjal

 

Za optimalno delovanje spletne strani uporabljamo piškotke.

- podrobne informacije..

- pravna podlaga (ZEKom-1)

- smernice informacijskega pooblaščenca

  Sprejemam piškotke.
EU Cookie Directive Module Information