01-8900-400

uprava@zd-litija.si

sobota, 18. 05. 2024

Pacientove pravice

PACIENTOVE PRAVICE

Zakon o pacientovih pravicah ( ZPacP ) podrobneje ureja naslednje pacientove pravice:

 • pravica do dostopa do zdravstvene oskrbe in zagotavljanja preventivnih storitev,
 • pravica do enakopravnega dostopa in obravnave pri zdravstveni oskrbi,
 • pravica do proste izbire zdravnika in izvajalca zdravstvenih storitev,
 • pravica do primerne, kakovostne in varne zdravstvene oskrbe,
 • pravica do spoštovanja pacientovega časa,
 • pravica do obveščenosti in sodelovanja,
 • pravica do samostojnega odločanja o zdravljenju,
 • pravica do upoštevanja vnaprej izražene volje,
 • pravica do preprečevanja in lajšanja trpljenja,
 • pravica do drugega mnenja,
 • pravica do seznanitve z zdravstveno dokumentacijo,
 • pravica do varstva zasebnosti in varstva osebnih podatkov,
 • pravica do obravnave kršitev pacientovih pravic,
 • pravica do brezplačne pomoči pri uresničevanju pacientovih pravic

PACIENTOVE DOLŽNOSTI

ZPacP določa tudi pacientove dolžnosti in sicer je za doseganje kakovostne in varne zdravstvene oskrbe dolžan:

 • dejavno sodelovati pri varovanju, krepitvi in povrnitvi lastnega zdravja,
 • v času bolezni ravnati v skladu s prejetimi strokovnimi navodili in načrti zdravljenja, v katere je ustno oziroma pisno privolil,
 • dati pristojnemu zdravniku in drugim pristojnim zdravstvenim delavcem oziroma zdravstvenim sodelavcem vse potrebne in resnične informacije v zvezi s svojim zdravstvenim stanjem, ki so mu znane in so pomembne za nadaljnjo zdravstveno oskrbo, zlasti podatke o svojih sedanjih in preteklih poškodbah ter boleznih in njihovem zdravljenju, boleznih v rodbini, morebitnih alergijah in zdravilih, ki jih uživa,
 • obvestiti zdravstvene delavce in zdravstvene sodelavce o nenadnih spremembah zdravstvenega stanja, ki se pojavijo med zdravljenjem,
 • biti obziren in spoštljiv do zasebnosti in drugih pravic drugih pacientov ter zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev,
 • spoštovati objavljene urnike, hišni red in predpisane organizacijske postopke izvajalcev zdravstvenih storitev,
 • pravočasno obvestiti izvajalca zdravstvenih storitev o morebitnem izostanku na pregled ali zdravljenje.

KRŠITVE PACIENTOVIH PRAVIC

Pritožbeni postopek

V skladu z Zakonom o pacientovih pravicah (Ur. l. RS, št. 15/08) je za obravnavo kršitev pacientovih pravic predviden dvostopenjski postopek. Za kršitve pravic iz zdravstvenega zavarovanja se še vedno uporabljajo določbe predpisov s področja zdravstvenega zavarovanja.

Kdaj se lahko pritožim?

Pravico do obravnave kršitev pacientovih pravic imate vedno, kadar menite, da so vam bile kršene pravice določene z Zakonom o pacientovih pravicah.

Prva obravnava pri izvajalcu zdravstvene storitve

Kadar boste neposredno med zdravstveno oskrbo izrazili nezadovoljstvo pri izvajanju zdravstvene oskrbe ali nezadovoljstvo z odnosom zdravstvenega delavca oz. zdravstvenega sodelavca, Zakon o pacientovih pravicah predvideva takojšnjo odpravo nesporazuma z dodatnimi pojasnili ali ukrepi. To pomeni, da se v primeru kakršnih koli nesporazumov med zdravljenjem najprej obrnete na zdravnika, ki vas je zdravil, se skušate z njim pogovoriti in najti rešitev. Če sporazuma ne morete doseči oz. z zdravnikovimi pojasnili niste zadovoljni, vas ta seznani s pravico in postopkom vložitve zahteve za prvo obravnavo kršitve pacientovih pravic. Zahtevo za prvo obravnavo kršitve pacientovih pravic vložite pri pristojni osebi za sprejemanje in obravnavo kršitev pacientovih pravic ustno ali psino, lahko tudi preko e-pošte.

Kje najdem podatke o pristojni osebi?

Vsak izvajalec mora imeti na vidnem mestu v čakalnici, pri vhodu na oddelek ali na oglasnem mestu objavljeno: ime pristojne osebe, telefonsko številko, vse potrebne podatke o načinu vložitve prve zahteve, pa tudi ime, naslov, telefonsko številko in uradne ure najbližjega zastopnika pacientovih pravic;

Pristojna oseba je:

Pomočnica direktorja za področje znanstvene nege:

Ana Brvar, dipl. med. sestra

Telefon: 01-8900-403

E-pošta: ana.brvar@zd-litija.si

Pristojna oseba izvajalca:
Zastopniki pacientovih pravic, pristojni v mestu dejavnosti naše specialistične ambulante so navedeni v nadaljevanju in morebitne spremembe so dostopne na: http://www.mz.gov.si/si/pogoste_vsebine_za_javnost/pacientove_pravice/zastopniki_pacientovih_pravic/

Rok za vložitev prve zahteve

Prvo zahtevo za vložitev svojih pravic v zvezi z nezadovoljstvom pri izvajanju zdravstvene oskrbe ali nezadovoljstvom z odnosom zdravstvenega delavca oz. zdravstvenega sodelavca lahko vložite najpozneje v 15 dneh od nastanka domnevne kršitve. Prvo zahtevo zaradi domnevno neustreznega ravnanja zdravstvenega osebja pri nudenju zdravstvene oskrbe vložite najpozneje v 30 dneh po končani zdravstveni oskrbi. Če ste za kršitev izvedeli kasneje oz. so se posledice kršitve pokazale kasneje, lahko prvo zahtevo vložite tudi po preteku rokov, vendar najkasneje v treh mesecih.

Kako vložim prvo zahtevo?

Prvo zahtevo za obravnavo kršitve pacientovih pravic lahko podate ustno na zapisnik ali pisno pri pristojni osebi izvajalca oz. po e-pošti.

Zahteva za prvo obravnavo mora vsebovati:
– osebno ime,
– naslov,
– kontaktne podatke pacienta,
– opis domnevne kršitve,
– podatke o udeleženih zdravstvenih delavcih oziroma sodelavcih,
– čas in kraj domnevne kršitve,
– morebitne posledice domnevne kršitve, ter
– morebitni predlog za rešitev sporne zadeve.

Anonimnih, žaljivih ali prepoznih zahtev pristojna oseba ne obravnava. O tem se napravi pisni zaznamek, ki se ga pošlje pacientu, če je znan, sicer se dokument z uradnim zaznamkom shrani pri pristojni osebi ali varuhu pacientovih pravic. 

Kako poteka obravnava prve zahteve?

Pristojna oseba lahko po prejemu popolne zahteve:

 • zahtevi v celoti ugodi,
 • napoti pacienta na pristojno pravno ali fizično osebo, pristojni državni organ ali najbližjega zastopnika, če se zahteva nanaša na uveljavljanje pravic iz zdravstvenega zavarovanja,
 • ustavi postopek, če pacient zahtevo umakne,
 • pisno povabi pacienta na ustno obravnavo.

Ustna obravnava

Če vas pristojna oseba povabi na ustno obravnavo, bo opravila pogovor z vami in udeleženim zdravstvenim delavcem oz. sodelavcem, ki lahko pojasni okoliščine obravnavane kršitve. Na pogovor se lahko povabi tudi drugega strokovnjaka, ki ima potrebna znanja s področja kršitve, lahko pa se opravi še pregled zdravstvene dokumentacije. O poteku ustne obravnave se zapiše zapisnik. Namen ustne obravnave je predvsem sklenitev dogovora o načinu rešitve spora. Dogovor je sklenjen, ko ga podpišeta pacient in pristojna oseba. Če dogovor o načinu rešitve spora ni sklenjen, se to navede v zapisniku. Pristojna oseba vas mora poučiti o možnosti vložitve zahteve pri Komisiji Republike Slovenije za varstvo pacientovih pravic.

Postopek za 2. obravnavo kršitve pacientovih pravic

V primeru, da v okviru postopka prve obravnave kršitve pacientovih pravic ni sklenjen dogovor o načinu rešitve spora, pristojna oseba pacienta pouči o možnosti vložitve zahteve za drugo obravnavo kršitve pri Komisiji Republike Slovenije za varstvo pacientovih pravic, ki o drugi zahtevi odloča v skladu z določbami ZPacP. Natančen postopek najdete na povezavi:
http://www.mz.gov.si/si/pogoste_vsebine_za_javnost/pacientove_pravice/pritozbeni_postopek/postopek_z_zahtevo_za_obravnavo_krsitve_pacientovih_pravic/druga_obravnava_krsitve_pacientovih_pravic_pred_komisijo/

Naslov za drugo obravnavo pacientovih pravic je:
Komisija Republike Slovenije za varstvo pacientovih pravic
Štefanova 5
1000 Ljubljana

Zastopniki pacientovih pravic

Osnovna naloga zastopnika pacientovih pravic je, da daje pacientu osnovne informacije, nudi strokovno pomoč in daje konkretne usmeritve tudi na področjih uveljavljanja pravic s področja zdravstvenega varstva, zdravstvenega zavarovanja in izvajanja zdravstvene dejavnosti. Zastopniki pacientovih pravic so vam na voljo na naslednjih spletnih straneh:
http://www.mz.gov.si/si/pogoste_vsebine_za_javnost/pacientove_pravice/zastopniki_pacientovih_pravic/
http://www.mz.gov.si/fileadmin/mz.gov.si/pageuploads/zlozenke__periodika_2008/ZPacP2008.pdf

Na spodnji povezavi je tudi novi zakon o pacientovih pravicah (Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pacientovih pravicah (ZPacP-A)):
http://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2017-01-2526?sop=2017-01-2526


PRITOŽBENE POTI

Potek pritožbenega postopka v Zdravstvenem domu Litija določa pravilnik, ki je na voljo:

Pisno zahtevo lahko vložite:

 • v pisni obliki, ki jo izročite osebno v tajništvu ali pošljete na naslov:
  Zdravstveni dom Litija, Partizanska pot 8a, 1270 Litija
 • na obrazcu, ki je na voljo v tajništvu, pravni službi in na spletnih straneh,
 • Pisna zahteva.pdf
 • na zapisnik v tajništvu vsak delavnik od 8. do 15. ure.

Če se boste pritožili po telefonu, vas bomo pozvali, da se osebno oglasite pri nas ali pisno zahtevo pošljete v pisni obliki.

Pisna zahteva, ki ni vložena na predpisanem obrazcu, mora vsebovati:

 • ime, priimek in naslov pritožnika,
 • natančen opis dogodka oz. dejanja, s katerim naj bi bile storjene nepravilnosti ali kršene pacientove pravice,
 • čas in kraj, ter morebitne posledice domnevne kršitve pacientove pravice,
 • podatke o udeleženih zdravstvenih delavcih ali drugih osebah,
 • morebiten predlog za rešitev spora,
 • podpis pritožnika.

Pritožnik bo o rešitvi pritožbe obveščen v 15. dneh od prejema pritožbe.

ZD Litija

Nujna medicinska pomoč
Kontakti
Naše čakalne dobe
Nacionalne čakalne dobe
AED lokacije v območju ZD Litija
Lekarna
Odsotnost zdravnikov
Izbira zdravnikov
Povezava: doZdravnika.si